Privacy & Cookies

Disclaimer

Algemeen
Deze Website wordt beheerd door de nv Van de Velde, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, met ondernemingsnummer 0448.746.744.

Elke bezoeker van deze Website wordt geacht kennis te nemen van onderstaande Disclaimer en de Algemene Voorwaarden, tezamen “de Gebruiksvoorwaarden” genoemd.

Van de Velde behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: ons Privacybeleid
Wij zijn begaan met de bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die we over u inzamelen als u deze Website gebruikt, zullen verwerkt worden overeenkomstig dit Privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Van de Velde NV
Lageweg 4
9260 Schellebelle
Ondernemingsnummer: 0448.746.744

Verwerking van de persoonsgegevens

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie.

Bij een bezoek aan deze Website wordt door de standaardwerking van de webserver van de nv Van de Velde bepaalde geanonimiseerde informatie opgenomen. Deze informatie kan betrekking hebben op de naam van de internet service provider via dewelke de bezoeker toegang heeft tot het internet, de zoekrobot en de trefwoorden die werden gebruikt om deze Website te lokaliseren, de tijd en de datum waarop de bezoeker tot deze Website toegang had, de pagina’s die de bezoeker op deze Website geraadpleegd heeft, en de pagina’s van andere websites die de bezoeker heeft geraadpleegd om naar deze Website te gaan.

Daarnaast is het mogelijk dat een bezoeker van deze Website vrijwillig bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld zijn naam, adres, geslacht, e-mail adres, woonplaats, telefoonnummer en Gsm-nummer doorgeeft in het kader van een bezoek aan deze Website. Dit gebeurt wanneer de bezoeker een bestelling plaatst of zich inschrijft voor het ontvangen van één van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrieven, MMS- marketing (via GSM), persinformatie.

De persoonsgegevens die aldus vrijwillig worden verstrekt alsook alle andere persoonsgegevens die u rechtstreeks of door het activeren van “cookies” en andere systemen die informatie verzamelen aan ons verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de nv Van de Velde. De nv Van de Velde zal deze informatie verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

(i) het ter beschikking stellen van de producten, diensten en/of informatie gevraagd door de Bezoeker

(ii) het ter beschikking stellen van informatie, producten en diensten aangeboden op onze Website voor de gebruiker voor facturatie en orderverwerking

(iii) het beheer van uw klantenrekening bij ons

(iv) het verifiëren en uitvoeren van financiële transacties met betrekking tot uw online betalingen

(v)  het verifiëren van data downloading van onze Website

(vi) het meten en controleren van het gebruik en het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van de Website

(vii) profilering en aanpassing van de inhoud en opmaak van de Website voor de Bezoeker

(viii) algemene of directe marketing gericht aan de Bezoeker

(ix)  het optimaliseren van onze producten en diensten

(x)   Een verbeterde afstemming van de door ons aangeboden producten en diensten op de bezoeker


Reclamedoeleinden
Mits u daarmee akkoord gaat, kunnen wij u contacteren per brief naar uw thuisadres, per telefoon of per SMS op telefoonnummers die u ons heeft gegeven, per e-mail of fax in verband met informatie over evenementen, promoties, acties, informatie over producten en wedstrijden. Indien u liever geen communicatie i.v.m. reclame van ons ontvangt, kan u zich hiervoor op elk moment uitschrijven.

Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden kenbaar gemaakt aan

- vennootschappen die vennootschapsrechtelijk verbonden zijn met de nv Van de Velde. Indien gewenst kan een lijst opgevraagd worden van deze vennootschappen door een e-mail te sturen naar info@vandevelde.eu. Deze lijst is ook te raadplegen op onze corporate website vandevelde.eu >> Investeerders >> Groepsstructuur

- Een derde partij, indien we onze onderneming aan deze partij verkopen

- Erkende financiële- of bankinstellingen waarvan de medewerking noodzakelijk is voor het vlot verloop van de betalingsprocedure

- Onze agenten en service providers (zoals providers van webhosting of onderhoudsdiensten)

- In alle andere gevallen waar we verplicht worden door de wet, wanneer we geloven dat dergelijke actie noodzakelijk is ter preventie van fraude of cyber crime, ter bescherming van onze Website of ter bescherming van de rechten, de eigendom of de veiligheid van de persoon.

Overeenkomstig het bovenstaande, zal Van de Velde geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde (vb. wanneer u een winkelpunt uitdrukkelijk identificeert als uw favoriete winkelpunt). Niettegenstaande dit, verklaart Van de Velde hierbij uitdrukkelijk dat na de overdracht het winkelpunt dat u als favoriet winkelpunt identificeerde, verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met haar eigen privacybeleid die door Van de Velde niet kan gecontroleerd worden en waarvoor Van de Velde op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld. Gelieve het winkelpunt waarvan sprake te contacteren in geval van vragen hieromtrent.

Elke bezoeker van deze Website aanvaardt en erkent bovendien dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat de nv Van de Velde op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld in geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Recht op informatie
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Van de Velde nv of een vennootschap behorende tot de Van de Velde groep over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Van de Velde nv via info@vandevelde.eu . Van de Vele nv zal u binnen 4 weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan of zal voldoen.

Voor het versturen van nieuwsbrieven hanteren wij de zogeheten “Double Opt in” methode. Deze methode houdt in dat wij u enkel nieuwsbrieven per e-mail sturen indien u ons daar eerst de uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Vervolgens sturen wij u een e-mail waarin we u vragen deze toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven te bevestigen door het aanklikken van een link die werd opgenomen in het e-mailbericht .

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, kan u zich hier op elk moment voor uitschrijven conform de modaliteiten hierboven uiteengezet. Dit gebeurt volledig gratis, zonder opgave van redenen.

Gebruik van cookies
Deze Website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie kan beschouwd worden als stukjes gegevens die de server van de nv Van de Velde naar de browser van de bezoeker van deze Website stuurt. De browser schrijft deze gegevens weg naar de harde schijf van de computer van de bezoeker. Door gebruik te maken van cookies kan de nv Van de Velde bezoekers een snellere en meer efficiënte toegang bieden. De configuratie van de meeste browsers geeft een bezoeker de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren en om te worden gewaarschuwd telkens als een cookie wordt gebruikt.

Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze Website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of producten van onze Website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

Informatie over cookies en hoe u ze kunt deactiveren, vindt u op www.aboutcookies.org

Web analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, om uw gebruik van de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten.

Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare brower-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Verdere informatie over Google Analytics en haar privacybeleid vindt u op:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl_bzw._onder
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Gebruik van Social plugins van Facebook
Op onze website wordt gebruikgemaakt van social plugins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plugin”.

Wanneer u een van onze websites die een dergelijke plug-in bevat opent, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden, die de inhoud in de website insluit.

Door het insluiten van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze internetsite hebt geopend, ook wanneer u geen Facebook profiel heeft of wanneer u gewoon niet bent aangemeld bij Facebook. Daarvoor wordt het internetadres van de bezochte website (inclusief uw IP-adres) aan een server van Facebook in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek van onze Website rechtstreeks toewijzen aan uw Facebook profiel. In het geval u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld de knop ‘Vind ik leuk’ gebruikt of een opmerking schrijft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook verzonden en daar opgeslagen. De betreffende informatie wordt dan ook op Facebook geplaatst en aan uw Facebook vrienden weergegeven.

Doel en reikwijdte van de verwerking van de gegevens en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/policy.php

Intellectuele Eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, staat Van de Velde voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze Website teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (collectief “Inhoud” genoemd) bevat die beschermd is/zijn door het auteursrecht, databankrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten.

Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben auteursrechten op de selectie, de coördinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op deze Website beschikbaar maken. Behoudens de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde, is het bijgevolg verboden om de Inhoud, of een deel ervan, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen, te verzenden, te publiceren, te vertonen, in licentie te geven, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op een andere wijze te exploiteren, dit alles onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen.

De inhoud van de databank wordt voorts beschermd door het sui generis recht van de producent van de databank op basis waarvan deze de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een deel van de inhoud van de databank kan verbieden.

Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpagina's van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de nv Van de Velde. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

Merken, handelsnamen en logo’s
Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze Website worden gebruikt, waaronder de namen “Marie Jo”, “Marie Jo L’Aventure”, "Andres Sarda", "Andres Sarda Swim", "PrimaDonna Twist",“PrimaDonna” en "PrimaDonna Swim", zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en eigendom zijn van de nv Van de Velde, verbonden vennootschappen of derden. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde of van de respectievelijke merktitularis is elk gebruik van deze of van gelijkaardige tekens uitdrukkelijk verboden.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De nv Van de Velde besteedt de grootste zorg aan de creatie en instandhouding van deze Website. Zij kan evenwel geen enkele expliciete of impliciete waarborg, van welke aard ook, geven omtrent deze Website en haar Inhoud. In het bijzonder kan de nv Van de Velde niet garanderen dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, voor een bepaald doel geschikt of actueel is. Het is de nv Van de Velde toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch de nv Van de Velde, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie in deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Bovendien zal de nv Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met de toegang tot of het gebruik dat van deze Website zou gemaakt worden, hieronder begrepen enige schade veroorzaakt aan de hard- of software van de bezoeker van deze website, zoals schade naar aanleiding van virussen die de hard- of software van de bezoeker besmetten als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om de gepaste anti-virussoftware te gebruiken.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van de Website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze Website.

Links
Het is mogelijk dat deze website een link maakt naar een andere website die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen, maar die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Dergelijke links worden enkel voorzien voor uw comfort en uw informatie.

De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door de nv Van de Velde en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat wij een snelkoppeling ter beschikking stellen naar de website van een derde partij impliceert niet dat de nv Van de Velde dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt, financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts te uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door de nv Van de Velde. De nv Van de Velde kan evenmin aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites.

Het aanbrengen van links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde.

Schadevergoeding
U stemt ermee in de nv Van de Velde, evenals onze bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

Diverse bepalingen
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze bepaling geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan u contact met ons opnemen via service@web.lingeriestyling.com of per post op ons voorgemeld adres.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze Website en het gebruik ervan, alsook in verband met de Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Elk geschil m.b.t. deze Website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande Gebruiksvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde,  België.